Všeobecné obchodné podmienky

Obsah:

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

Článok 2: Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Článok 3:  Práva a povinnosti predávajúceho

Článok 4: Práva a povinnosti kupujúceho

Článok 5: Dodacie a platobné podmienky

Článok 6: Kúpna cena, poštovné a balné

Článok 7: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Článok 8: Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru

Článok 9: Spracovanie osobných údajov

Článok 10: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Článok 11: Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záručná doba

Článok 12: Alternatívne riešenie sporov

Článok 13: Záverečné ustanovenia

Príloha č. 1 Obchodných podmienok: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 Obchodných podmienok: Reklamačný formulár

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „V.O.P.“) spoločnosti Ladybug s.r.o.  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.obuvstonozka.sk.

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Ladybug s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad, IČO: 47651784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  30035/P (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Ladybug s.r.o.

Sídlo: Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad

IČO: 47651784

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  30035/P

DIČ: 2024001661

IČ DPH: SK2024001661

Prevádzka: Stonožka – obuv a móda pre deti, Ul. 1. mája 214/3, 058 01 Poprad

Telefón: +421 905 288 475

Email: ladybugpoprad@gmail.com, info@obuvstonozka.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 3225597059/0200

IBAN: SK19 0200 0000 0032 2559 7059

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.obuvstonozka.sk , (ďalej iba "elektronický obchod" alebo "internetový obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.3 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

1.4 Internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.7 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovaroch uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

Článok 2: Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

2.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s V.O.P. ako aj potvrdenie o tom, že súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a že má viac ako 16 rokov.

2.5 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.6 Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom (odoslaním správy s predmetom „Potvrdenie prijatia objednávky“) alebo telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2.7 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

2.8 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.9 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

2.10 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.11 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

2.12 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok 3:  Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

            3.1.1 dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

            3.1.2 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

            3.1.3 bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.

            3.1.4 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4: Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu

4.2 Kupujúci je povinný:

    4.2.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

    4.2.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

    4.2.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

    4.2.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok 5: Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazení, popisov a vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho internetového obchodu môžu obsahovať typografické chyby.

5.2 Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list, ak je dodávaný spolu s tovarom.

5.3 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kuriérovi/doručovateľovi na prepravu ku kupujúcemu.

5.4 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od emailového potvrdenia prijatia objednávky zákazníkovi.

5.5 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.4 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

OSOBNÝ ODBER TOVARU

5.7 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „Osobný odber Poprad“, tovar si vyzdvihne v prevádzke predávajúceho „Stonožka – obuv a móda pre deti“ na adrese Ul. 1. mája 214/3, 058 01 Poprad , a to  v pracovných dňoch v čase otváracích hodín predajne. Tovar je pre zákazníka rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.

DORUČENIE KURIÉROM DPD

5.8 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „Kuriér DPD“, predávajúci mu tovar doručí prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „DPD“). Doručenie kuriérom DPD je možné len na adresu na území Slovenskej republiky, ktorá nie je uvedená ako P.O.BOX.

5.9 Pri preprave kuriérom sa miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru.

Lehoty na prevzatie zásielky

5.10 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť aby tovar prevzala ním poverená tretia osoba a preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba svojim podpisom na súpiske rozvozu v papierovej forme alebo elektronickým perom na mobilnom dátovom zariadení potvrdzuje prevzatie zásielky. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy súpisky rozvozu.

5.11 Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom kuriér DPD kupujúcemu písomné oznámenie. DPD sa pokúsi o opätovné doručenie zásielky v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má zákazník možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky so spoločnosťou DPD o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu, ktorému týmto vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň je predávajúci po uplynutí tejto 7-dňovej lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.12 Pokiaľ je dôvodom nedoručenia zásielky skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby, uvedenej na identifikačnom štítku zásielky, bude zásielka uložená u spoločnosti DPD maximálne po dobu 14 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia kuriéra DPD o nemožnosti doručenia zásielky, má kupujúci počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom so spoločnosťou DPD na termíne odovzdania zásielky a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 14-dňovej lehoty nebude zásielka z dôvodu neuhradenej čiastky doručená, bude vrátená predávajúcemu, ktorému týmto vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň je predávajúci po uplynutí tejto 14-dňovej lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Poškodená zásielka

5.13 Odporúčame, aby kupujúci alebo ním poverená tretia osoba pri prevzatí zásielku prezrela a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu bezodkladne reklamovala u kuriéra DPD. Na žiadosť kupujúceho spíše kuriér DPD za jeho prítomnosti zápis o škode, v ktorom uvedie rozsah poškodenia alebo čiastočnej straty obsahu zásielky. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou má byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriéra DPD. V záujme čo najskoršieho vyriešenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci o spísaní zápisu o škode bezodkladne informoval predávajúceho.

5.14 Zákazníkovi odporúčame ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia odporúčame bezodkladne resp. do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, informovať o tom prevádzkovateľa internetového obchodu. S poškodeným tovarom odporúčame ďalej nemanipulovať a zachovať aj pôvodný obal, v ktorom bola zásielka doručená.

5.15 Pri poškodených zásielkach môže byť kupujúci kontaktovaný ohľadom obhliadky zásielky zástupcom poisťovne spoločnosti DPD.

DORUČENIE PROSTREDNÍCTVOM PACKETY

5.16 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „Packeta“, predávajúci mu tovar doručí prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. (ďalej len „Packeta“). Doručením sa rozumie dodanie zásielky do zákazníkom zvoleného výdajného miesta na území Slovenskej republiky, ktoré je zmluvným partnerom Packety, t.j. do "Z-POINTu" (ďalej len "Z-POINT).

5.17 Zákazník si pri voľbe spôsobu dopravy svojej objednávky vyberie Z-POINT, v ktorom si osobne preberie objednaný tovar, a to v čase otváracích hodín Z-POINTu, ktorý je dostupný aj na stránke www.packeta.sk/pobocky.

5.18 Doručenie prebieha spravidla v nasledujúci pracovný deň po dni odoslania zásielky. Informácie zasielané Kupujúcemu od Packety vo vzťahu k lehote dodania zásielok (tzn. ku dňu a času ich doručenia), sú považované len za predpokladané, slúžia na informatívne účely a nie sú pre Predávajúceho záväzné. Informácie o pohybe a výsledku dodania zásielky je možné sledovať na stránke www.packeta.sk v časti – Sledovanie zásielky, alebo v mobilnej aplikácii Packeta.

5.19 V deň doručenia dostane Zákazník od Packety avízo vo forme sms-správy a e-mailu s heslom pre identifikáciu príjemcu pri vyzdvihnutí zásielky. Toto heslo je potrebné chrániť pred zneužitím.

5.20 Zásielku môže vyzdvihnúť Zákazník osobne alebo jeho zástupca, pričom sa preukáže znalosťou hesla alebo občianskym preukazom (ak z akéhokoľvek dôvodu nemá heslo k dispozícii).

5.21 Zásielku je možné vyzdvihnúť vo výdajnom mieste Z-POINT do 7 kalendárnych dní od oznámenia o jej uložení. Táto lehota môže byť Packetou skrátená na 5 kalendárnych dní v období od 1.októbra do 31.januára príslušného roka, o čom bude Zákazník vopred informovaný.

5.22 Packeta je oprávnená jednostranne presmerovať zásielku na adresu iného Z-POINTu v prípade, ak je Kupujúcim zvolený Z-POINT v čase doručovania zásielky zatvorený (napr. z technických príčin, z dôvodu dovolenky). Náhradný Z-POINT zvolí Packeta čo najbližšie k miestu pôvodného Z-POINTu v danej lokalite, zároveň však s ohľadom na obsadenosť okolitých Z-POINTov.

Poškodená zásielka

5.23 Kupujúcemu odporúčame pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, zásielku od Packety nepreberať.

5.24 Zákazníkovi odporúčame ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený alebo či nedošlo k strate obsahu, či časti obsahu zásielky. V prípade mechanického poškodenia alebo straty obsahu odporúčame bezodkladne resp. do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, informovať o tom prevádzkovateľa internetového obchodu. S poškodeným tovarom odporúčame ďalej nemanipulovať a zachovať aj pôvodný obal, v ktorom bola zásielka doručená.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.25 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

5.26 Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi/doručovateľovi pri prevzatí zásielky. Platbu na dobierku je možné vykonať v hotovosti alebo platobnou kartou.

5.27 V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane ceny za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

5.28 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Článok 6: Kúpna cena, poštovné a balné

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.5 Cena za poštovné a balné sa v závislosti od vybraného spôsobu platby účtuje nasledovne:

Spôsob prepravy

Maximálna hmotnosť zásielky

Cena za doručenie tovaru*

Spôsob platby

Príplatok za dobierku*

Osobný odber na predajni

-

0,00 Eur

v hotovosti / kartou

dobierka nie je možná

Packeta (na výdajné miesto)

5 kg

3,60 Eur

bankový prevod

dobierka nie je možná

Kuriér DPD (na adresu)

3 kg

3,90 Eur

bankový prevod / dobierka

1,50 Eur

* Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

6.6 Ceny za doručenie tovaru platia pre zásielky v uvedenom hmotnostnom limite. Pri zásielkach s hmotnosťou nuvedený hmotnostný limit sa cena za doručenie tovaru stanovuje individuálne pre konkrétnu objednávku.

6.7 Cena tovaru je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky akcie platia do vypredania zásob,  pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Článok 7: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Článok 8: Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru

8.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

8.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená predávajúcim, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

8.3 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

8.4 Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

8.5 Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu ladybugpoprad@gmail.com.

8.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

8.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky alebo e-mailom (do 7 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

8.8 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom.

8.9 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

Článok 9: Spracovanie osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete v menu elektronického obchodu v kategórii „Podmienky ochrany osobných údajov“ alebo kliknutím sem.

Článok 10: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.2 Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

10.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) Predaj tovaru, uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. kozmetické prípravky, detské cumle a fľaše a pod.),

d) Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

10.4 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru písomne, poštou na adrese sídla prevádzkovateľa (Ladybug s.r.o., Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad) alebo elektronickou poštou na adrese ladybugpoprad@gmail.com. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.

10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10.6 Formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe číslo 1 týchto V.O.P., takisto je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho v časti „Odstúpenie od zmluvy“ na tejto webovej adrese: https://www.obuvstonozka.sk/odstupenie-od-zmluvy/

10.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o kúpe (originál alebo fotokópia), záručného listu, návodu na použitie a pod., a to zaslaním na adresu sídla spoločnosti (Ladybug s.r.o., Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad) alebo prinesením (v čase otváracích hodín) na adresu Stonožka - obuv a móda pre deti, 1. mája 214/3, 058 01 Poprad. Pri zaslaní je vhodné tovar poistiť, nakoľko predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie, či stratu tovaru pri jeho spätnom zaslaní. Zásielky na dobierku nepreberáme.

10.8 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.9 Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nepoužívaný. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.

10.10 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.11 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.12 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.1 týchto V.O.P..

10.13 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.14 V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

10.15 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.8 týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.16 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.17 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10.18 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Článok 11: Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záručná doba

11.1 Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

11.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.3 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.

11.4 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

11.5 Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

11.6 Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

11.7 Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.

11.8 V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby.

PREVENCIA

11.9 Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

11.10 Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

11.11 Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť Ladybug poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

11.12 Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

11.13 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

REKLAMÁCIE

11.14 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou formou a v súlade s reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto V.O.P..

11.15 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Ladybug je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

11.16 Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je kupujúcemu prístupný ako príloha č. 1 týchto V.O.P. na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie:

 • svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, číslo bankového účtu),
 • označenie tovaru,
 • dátum nákupu,
 • číslo daňového dokladu
 • opíše vadu tovaru (dôvod reklamácie) a
 • uplatní si svoje právo zo zodpovednosti za vady.

11.17 Reklamáciu uplatní kupujúci písomne odoslaním reklamačného formulára na adresu predávajúceho: Ladybug s.r.o., Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad, a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva a dokladu o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice), ktorým preukáže, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho. Reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v prevádzke predávajúceho na adrese: Stonožka – obuv a móda pre deti, Ul. 1. mája 214/3, 058 01 Poprad, a to v čase otváracích hodín.

11.18 Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.

11.19  Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:

11.20 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 1. kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,

c) ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,

d) ak ide o iné neodstrániteľné vady kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci

e) ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

11.21 Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

11.22 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

11.23 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

11.24 Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.25 Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.26 Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov od dátumu doručenia oznámenia o vybavení reklamácie, bude predmet reklamácie zlikvidovaný.

11.27 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11.30 týchto V.O.P..

11.28 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanásť) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.29 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.30 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.31 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

11.32 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

11.33 Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

11.34 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov)

Článok 12: Alternatívne riešenie sporov

12.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ladybugpoprad@gmail.com alebo info@obuvstonozka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

12.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.

12.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

12.4 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

12.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 13: Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

13.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

13.6 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

13.8 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „V.O.P.“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

13.9 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

13.10 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.11 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 Tieto aktualizované obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.4.2021.

 

Prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok - Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 Všeobecných obchodných podmienok – Reklamačný formulár

 

Príloha č.1 V.O.P.: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Stiahnite si súbor v PDF:

Formular na odstupenie od zmluvy_Ladybug

Príloha č.2 V.O.P.: Reklamačný formulár

Stiahnite si súbor v PDF:

Reklamacny_formular_Ladybug