OZNAMUJEME UKONČENIE "Zákazníckeho programu Stonožka" ku dňu 21.5.2024. Nazbierané body bude možné uplatniť do 30.6.2024 v kamennej predajni. Viac info v časti "Vernostný systém"

Vernostný systém

OZNAMUJEME UKONČENIE "Zákazníckeho programu Stonožka" ku dňu 21.5.2024. Po tomto termíne už nebude možné pripisovať body za nákup na účet zákazníka. Body nazbierané pred týmto dátumom si zákazníci kamennej predajne môžu uplatniť (vyčerpať) do 30.6.2024 vrátane.

Zároveň spúšťame nový odmeňovací systém pre všetkých zákazníkov kamennej predajne odo dňa 22.5.2024. Za nákup nezľavneného tovaru nad stanovenú hodnotu získate okamžitú zľavu z ceny odstupňovanú podľa hodnoty nákupu. Viac informácií získate v kamennej predajni Stonožka.

Zákaznícky program Stonožka

Všeobecné podmienky

                1.1 Tieto všeobecné podmienky zákazníckeho programu Stonožka (ďalej len ako „Všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce zo zapojenia sa kupujúceho do zákazníckeho programu Stonožka (ďalej len ako „Zákaznícky program“), kde predávajúcim je spoločnosť Ladybug s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad, IČO: 47651784, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  30035/P (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „Kupujúci“ alebo „Zákazník“) je každý zákazník kamennej predajne Stonožka – obuv a móda pre deti na adrese Ul. 1. mája 214/3, 058 01 Poprad (ďalej len ako „Predajňa Stonožka“), ktorý sa dobrovoľne rozhodol zúčastniť Zákazníckeho programu a splnil všetky podmienky účasti na Zákazníckom programe.

                1.2 Zákaznícky program Stonožka je vernostný program určený pre zákazníkov kamennej Predajne Stonožka. Každý držiteľ Zákazníckej karty Predajne Stonožka (ďalej len ako „Zákaznícka karta“) je oprávnený na využívanie výhod vyplývajúcich z účasti na Zákazníckom programe.

                1.3 Zákaznícky program spočíva v pripisovaní bodov na účet zákazníka a následnom čerpaní týchto bodov v podobe zľavy z ceny.

  • Pripisovanie bodov: Pri každom nákupe v Predajni Stonožka, pri ktorom sa zákazník preukáže Zákazníckou kartou, mu bude na jeho zákaznícky účet vedený Predajňou Stonožka pripísaný počet bodov zodpovedajúci sume 5% z celkovej ceny jeho nákupu. Zákazník je povinný preukázať sa Zákazníckou kartou pred vystavením dokladu o nákupe, inak mu nebude za daný nákup možné pripísať body na jeho zákaznícky účet.
  • Čerpanie bodov: Čerpaním bodov sa rozumie poskytnutie zľavy z ceny nákupu. Čerpanie bodov pripísaných na účet zákazníka je možné až pri nasledujúcom nákupe zákazníka. Výška maximálnej zľavy z nákupu v eurách zodpovedá celkovému počtu bodov nahromadených na účte zákazníka. Pri jednotlivom nákupe nie je možné poskytnúť zľavu vyššiu ako je hodnota nákupu pred poskytnutím zľavy. Zákazník je povinný preukázať sa Zákazníckou kartou pred vystavením dokladu o nákupe, inak nebude možné pri danom nákupe čerpať body z jeho zákazníckeho účtu. Maximálna doba pre vyčerpanie bodov za konkrétny nákup je jeden rok od uskutočnenia tohto nákupu. Po uplynutí tejto doby budú nevyčerpané body vymazané z účtu zákazníka.

                1.4 Podmienky na získanie Zákazníckej karty:

  • O vydanie Zákazníckej karty môže požiadať každý zákazník Predajne Stonožka, a to vyplnením Žiadosti o vydanie zákazníckej karty predajne Stonožka (ďalej len ako „Žiadosť o vydanie zákazníckej karty“). Zákazník musí na Žiadosti o vydanie zákazníckej karty správne uviesť všetky požadované údaje, najmä svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
  • Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie zákazníckej karty odovzdá zákazník obsluhe v Predajni Stonožka.
  • V príslušnom políčku na žiadosti Zákazník môže vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií a reklamných ponúk Predávajúcim na zákazníkom poskytnutú e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo.

                1.5 Vyplnením a podpísaním Žiadosti o vydanie zákazníckej karty Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s účasťou na Zákazníckom programe, a tiež so Všeobecnými podmienkami Zákazníckeho programu. Zároveň tým dáva súhlas Predávajúcemu na evidenciu a uchovávanie a spracovanie poskytnutých údajov (e-mailová adresa a telefonický kontakt)  podľa  § 13 ods. 1 písm. f)  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

                1.6 Všeobecné podmienky Zákazníckeho programu sú uverejnené v Predajni Stonožka a na webovej stránke Predávajúceho: www.obuvstonozka.sk v časti „Vernostný systém“.

                1.7 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky tohto Zákazníckeho programu, o čom bude svojich Zákazníkov informovať uverejnením oznamu v Predajni Stonožka, ako aj na svojej webovej stránke www.obuvstonozka.sk.

                1.8 Každý držiteľ Zákazníckej karty je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju účasť na Zákazníckom programe. O zrušenie svojej účasti na Zákazníckom programe je povinný písomne požiadať Prevádzkovateľa na adrese Predajne Stonožka. Zrušením svojej účasti sa držiteľ Zákazníckej karty vzdáva nároku na akékoľvek čerpanie výhod vyplývajúcich zo Zákazníckeho programu.

 Tieto aktualizované Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.3.2021.